> กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
        กิจกรรม  |  การจัดซื้อจัดจ้าง  |  การรับสมัครงาน
รับสมัครงาน
 
ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 


 

ประกาศสถาบันทันตกรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
 
                  ด้วย  สถาบันทันตกรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้
. คุณสมบัติทั่วไป
                   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
๑.๑ สัญชาติไทย
๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     
       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ                      
       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน            
       ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
       กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยรับต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 
         ทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง        
         ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๓  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                   ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณลักษะเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
          ๒.๑ ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                           
๒.๒ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน       
๓. ค่าตอบแทน
                   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
                        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น ๔ สถาบันทันตกรรม ในวันที่ ๗ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ  (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว                       
       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
                   ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
                   ๔.๓ สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ โดยนำปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
                            ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครฉบับจริงมาประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๔ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ (เพศชาย)
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๗ ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
. วัน เวลา และสถานที่สอบ
                    กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
. วิธีการสอบ  
                   คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้
การสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
                           ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
                          ๒. การบริการที่ดี
                           ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        
                           ๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
                           ๕. การทำงานเป็นทีม 
                    วิธีการประเมิน   โดยการสอบสัมภาษณ์
. เกณฑ์การตัดสิน
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
                   การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และสำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ วันประกาศผลการสอบ เมื่อมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วให้               ยกเลิกบัญชีเดิม
๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง
                   ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่     ๗        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 
   (นางฉวีวรรณ ภักดีธนากุล)
   ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม